rhy.fi
Yhdistyksen säännöt

Kaanaan Erämiehet ry

Voimassaolevat säännöt 08.12.2022 12:41:00

 

Yhdistyksen nimi on Kaanaan Erämiehet ry. Kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa, sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen, sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.
 2. Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvin metsästystapojen noudattamista.
 3. Verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.
 4. Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää ruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistan istutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten ja rauhoitusalueiden aikaansaamisesta, sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.
 5. Harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskeavaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorten keskuudessa.
 6. Kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

Yhdistyksen varsinaiseksi tai koejäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9§ 12 kohdassa mainitulla tavalla jäseneksi hyväksytään. Koejäsenyys kestää kaksi vuotta, minkä ajan kuluttua on  vuosikokouksessa päätettävä koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Koejäsenellä ei ole koeaikana äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä oikeutta ensimmäisenä koejäsenyysvuotena osallistua ampujana hirvieläinjahtiin.

Liittyessään seuran jäseneksi (jo koejäsenyysvaiheessa) maanomistaja luovuttaa seuran maiden sisällä tai välittömässä läheisyydessä olevien maidensa metsästysoikeuden ensisijaisesti Kaanaan Erämiesten metsästyskäyttöön.

Jäsen on velvollinen noudattamaanmetsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään säädetyn liittymis- ja jäsenmaksun täysimääräisenä elokuun 20. päivään mennessä.

Varsinaisen ja koejäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus määrätään vuosittain vuosikokouksessa. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

Yhdistys voi kokouksessaan johtokunnan ehdotuksesta valita kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka erityisen huomattavasti ovat yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneet.

Henkilö, joka ei kuulu yhdistykseen, voi jonkun jäsenen kutsusta ja tämän seurassa metsästää yhdistyksen mailla, jos johtokunta on siihen myönnytyksen antanut ja sen mahdollisesti määräämillään ehdoilla.

Ainoastaan johtokunta voi päätöksellään kutsua metsästysvieraakseen paikkakuntalaisen, jos tämä henkilö erittäin huomattavasti on yhdistyksen toimintaa edesauttanut.

Jos jäsen luovuttaa 4§ mainittujen maiden metsästysoikeuden yhdistykseen liittymisensä jälkeen kolmannen osapuolen metsästyskäyttöön, yhdistyskokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuran toiminnan haittaamisen takia.

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntökä, yhdistysenkokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä, haittaa seuran toimintaa puheillaan tai toiminnallaan tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyskokous johtokunnan esityksestä erottaa, jolloin vähintään puolet läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.

Jäsenen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle, tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun kuluvalta toimikaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu seitsemän jäsentä , josta erovuoroisina on käksi jäsentä vuosittäin ja yhtenä vuonna kolme jäsentä.

Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri. Johtokunnan valitsee yhdistyksen sihteerin ja varapuheenjohtajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille, joiden tulee palauttaa ne viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous.

Johtokunta kutsuu jäsenent kaikkiin kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta paikallislehdessä julkaistavalla kokousilmoituksella, sähköpostilla niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen käytettävissä taikka harkintansa mukaan kirjallisesti lähetettävällä kutsulla.

Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta.
 5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
 7. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali.
 8. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.
 9. Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio.
 10. Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 11. Valitaan tarpeelliset jaostot.
 12. Toimitetaan uusien jäsenten valinta kirjallisten hakemsuten perusteella, jotka on jätettävä johtokunnalle väjintään 30 päivää ennen kokousta, joita johtokunta on seuraan otettavaksi suositellut. Hyväksyminen ja hylkääminen tapahtuvat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
 13. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisen jäsenen johtokunnalle vähintään 10 päivää ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 14. Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
 15. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§

Kesäkokous pidetään elokuun aikana. Siinä päätetään jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysmailla edessä olevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimitettavista rauhoituksista ym. riistansuojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta vaatii kirjallisesti, ilmoittqamansa asian käsitteluä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimusten esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 8§:ssä on määrätty.

12§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetusosta riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

13§

Yhdistys toimi jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehdävä välittömästi. Yhdistyksen tulee antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

Yhdistys voi myös liittyä jäseneksi Suomen Yleiseen Metsästäjäliittoon.

14§

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos siitä on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoistus riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

16§

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös